euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:744. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
Home


Tisk

Dne 23. dubna 2013 prob?hne v konferen?nch prostorch hotelu Alice v Karlovch Varech zv?re?n jednn Regionln strategick platformy projektu GUTS.

Jednn se zam?? na zhodnocen realizace projektu, ?ast a p?nos RSP k dosaen cl? projektu a monosti dal spoluprce.

Regionln strategick platforma projektu GUTS v Karlovch Varech sdruuje kl?ov ?astnky regionlnho rozvoje v oblasti ve?ejn dopravy. Poslnm RSP je zohled?ovn mstnch pot?eb v oblasti ve?ejn dopravy p?i zpracovn projektovch vstup? a jejich nsledn diseminace.

Projekt GUTS je mezinrodn projekt financovan z programu CENTRAL Europe, kter se zam??uje na vm?nu zkuenost v oblasti vyuit obnovitelnch zdroj? energie ve ve?ejn doprav?.

 

Tisk

Dne 4. dubna 2013 v ma?arskm Sopronu pod ztitou primtora m?sta Dr. Tamse Fodora konala zv?re?n konference projektu GUTS. Konference byla zam??ena na zkuenosti zskan v rmci mezinrodnch projekt? zam??ench na rozvoj m?stsk a regionln dopravy a na monosti dalho rozvoje v programovacm obdob 2014 2012. Zastoupen ?e?nk? na konferenci bylo r?znorod, od manaera programu z jednotnho technickho sekretaritu ve Vdni, p?es nezvisl odbornky z ma?arsk technick univerzity v Budapeti a po zstupce Lead Partnera.  Konference zaznamenala mezi ?astnky zna?n ohlas. Pro zstupce DPKV, a. s. a MMKV byly krom? zskanch informac z ve?ejn dopravy velice cenn i kontakty na odpov?dn pracovnky jak z jinch DP tak i ve?ejn sprvy.

 

Tisk

Karlovy Vary, 18. 2. 2013

Dne 6. nora se v rmci projektu GUTS konalo jednn political board (politick rady). Hlavnmi tmaty bylo schvlen pr?b?n podoby master studies zam??ench na technickou

proveditelnost a proveditelnost z pohledu ve?ejn sprvy a schvlen dl?ch zm?n v projektu. P?ed samotnm jednnm PB prob?hlo jednn working group (pracovn skupiny) projektu,

kter se zam??ilo na zm?ny projektu dl? zm?ny harmonogramu a rozpo?tu. Sou?st byly tak prezentace Mstnch ak?nch pln? jednotlivch partner?.

 

Tisk

Karlovy Vary, 12. 12. 2012

Dne 20. prosince 2012 prob?hne v konferen?nch prostorch hotelu Alice v Karlovch Varech 6. standardn jednn Regionln strategick platformy projektu GUTS.

Jednn se zam?? na prezentace pr?b?hu realizace projektu, prezentaci pr?b?n verze mstnho ak?nho plnu.

Regionln strategick platforma projektu GUTS v Karlovch Varech sdruuje kl?ov ?astnky regionlnho rozvoje v oblasti ve?ejn dopravy. Poslnm RSP je zohled?ovn mstnch pot?eb v oblasti ve?ejn dopravy p?i zpracovn projektovch vstup? a jejich nsledn diseminace.

Projekt GUTS je mezinrodn projekt financovan z programu CENTRAL Europe, kter se zam??uje na vm?nu zkuenost v oblasti vyuit obnovitelnch zdroj? energie ve ve?ejn doprav?.

 

Tisk

Karlovy Vary, 3. 10. 2012

Ve dnech 18- 21. z? 2012 se v italsk Ferra?e konal mezinrodn workshop rmci projektu GUTS. Prvn dva dny byly v?novny jednn pracovn skupiny projektu. Krom? diskuze nad podobou vstup? byly vyhodnoceny mon zm?ny rozpo?tu a harmonogramu. T?et den byl v?novn pilotn monitorovac nvt?v?, kter byla zam??ena organizaci ve?ejn hromadn dopravy, opat?en na podporu cyklopruh? a cyklostezek a dopl?kov? na prohldku fotovoltaick elektrrny (vlastnkem je ?ste?n? Ferrara). Posledn den byl v?novn jedn mstn Regionln strategick platformy a prohdce msta, kde budou vybudovny resp. realizovny pilotn projekty italskch partner? fotovoltaikou pohn?n horizonln elevtor a vlak pohn?ny biopalivy. 

Workshop a doprovodn program vzbudil mezi ?eskmi zstupci (DPKV, a. s. a MMKV) oprvn?n zjem a bylo dohodnuto zskn dalch informac pro mon p?enos do Karlovch Var?.

 
Více článků...

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strana 1 z 3