euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:744. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Guts

Tisk

Projekt GUTS se zam??uje na vým?nu zkušeností v oblasti vyuívání OZE ve ve?ejné doprav?. Hlavní výzvou projektu GUTS je sladit ekonomický rozvoj a dostupnost m?st se zvyšováním kvality ivota, ochrany p?írody a bojem se zm?nami klimatu. V sou?asnosti je 31% veškerého zne?išt?ní vzduchu zp?sobeno dopravou, p?i?em p?iblin? 7% je zp?sobováno ve?ejnou dopravou.

Obecným cílem projektu GUTS je p?isp?t k udritelné m?stské mobilit? v regionu Central Europe.

Specifickým cílem projektu je vytvo?ení silného institucionálního, finan?ního a technologického metodického zázemí na podporu rozvoje udritelných systém? ve?ejné dopravy pro malá a st?ední m?sta. D?raz je p?itom kladen na obnovitelné zdroje energií a jejich vhodné zakomponování do místních rozvojových schémat.

Odkaz na www projektu: http://www.gutscentral.eu/