euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:744. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
Home e-learning

e-Learning

Tisk

Za jeden z faktor?, kter v sou?asn dob? nejvce ovliv?uj efektivitu podnik? a organizac je povaovna schopnost inovace. T se da? pouze tehdy, je li dostate?n p?e v?novna vzd?lvn. I vzd?lvn samo vak podlh pot?eb? inovace. Do vukovho procesu se prosadily multimediln nstroje a samoz?ejm? t Internet a s jeho pomoc rozvjejc se e-Learning. Tento zp?sob vuky p?in celou ?adu vhod, po?naje nimi nklady a kon?e v?t dostupnost pro studenty a nvt?vnky kurz?.

V tto oblasti nabzme:

  • Tvorbu kurz?
  • Nvrh vukovch metod
  • Implementaci kurz?
  • Administraci prost?ed
  • Technick provoz

Na p?prav? kurz? a jejich implementaci se podl cel ?ada odbornk? z oblasti pedagogiky, andragogiky a komunika?nch technologi. ?asto spolupracujeme s odbornky z vysokch kol a vyuvme techniku ov??enou v univerzitnm prost?ed.

Referen?n ukzka e-learningu, kter jsme p?ipravovali pro Hospod?skou komoru ?esk republiky naleznete zde .