Čtvrtek, 19 Červenec 2012 12:31 Správce
Tisk

 

V rámci programové kancelá?e MPO jsme zajistili p?ípravu, vypracování a podání žádostí o finan?ní podporu  pro Ministerstvo pr?myslu a obchodu resp. jeho pod?ízené organizace.

Dané žádosti p?edstavovaly zpracování níže uvedených strategických projektových zám?r?,  jejichž realizace p?edstavuje napl?ování strategie Smart Administration:

 

a) Zavedení elektronické licen?ní správy (?. 238),

b) Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazb? na portál ve?ejné správy a další informa?ní zdroje ve?ejné správy (?. 240),

c) Zavedení elektronické spisové služby a Document Management Systemu (?. 204).