euroconsultants.cz

  • ZvÄ›tšit velikost pĂ­sma
  • VĂ˝chozĂ­ velikost pĂ­sma
  • Zmenšit velikost pĂ­sma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:745. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Tisk

Partne?i projektu Green Urban Transport Systems se setkali ve Vídni v Rakousku na prvním mezinárodním workshopu. Prezentování výsledk? p?edb?žných výzkum? zam??ených udržitelnou ve?ejnou dopravu umožní partner?m vylepšit vlastní ?ešení a p?ipravit se tak na nadcházející pilotní projekty. ?eskou republiku  na setkání reprezentovali zástupci partnera projektu Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s.

Vývoj mén? finan?n? nákladných m?stských dopravních systém?, které by byly více šetrné k životnímu prost?edí pat?í mezi hlavní výzvy pro 21. století a je jedním z pilí?? projektu GUTS financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) s rozpo?tem p?esahujícím 2 000 000 €. Od po?átku realizace v b?eznu 2010 se spolupráce 8 mezinárodních partner? zam??uje na výzkum nových schémat pro udržitelnou m?stskou mobilitu.

Na prvním mezinárodním workshopu projektu, po?ádaném rakouským partnerem Centrum pro využití OZE, energetickou efektivnost a životní prost?edí (CERE) ve dnech 26 – 27. ledna 2011, byly partner?m prezentovány první výstupy projektu Evropská analýza stejn? jako p?edb?žná Základní studie. Ta identifikovala b?žné metody a postupy využitelné v rámci územního rozvoje. Na workshopu partne?i také prezentovali své místní a regionální analýzy, které byly konzultovány s expertním panelem projektu.

„Tvorba udržitelných dopravních systém? je klí?ová nejen ke zvyšování kvality života, ale i z hlediska vyváženého vývoje ekonomiky, siln?jší sociální soudržnosti a ochrany životního prost?edí“, uvedla prezidentka a zakladatelka CERE Renate Burianová. „Otev?ené a spontánní sdílení vzájemných zkušeností a mezinárodní spolupráce projektových partner? a expert? z r?zných rakouských ve?ejných, privátních i výzkumných institucí (Austrian Ministry of Transportation, Innovation and Technology, Bombardier Transportation Austria, the Austrian Institute of Technology and the Mobility cluster of the Business Agency Vienna), byly pro jednotlivé partnery velmi užite?né a p?ínosné co do kvality dalšího rozvoje projektu GUTS.

P?i srovnání r?zných zkušeností s územním plánováním Evropská analýza zd?raz?uje nutnost nového p?ístupu známého jako komplexní a udržitelné dopravní plánování. Zam??ení se posunulo od ur?ování pravidel k ur?ování cíl? založených na realizaci model? kvalitní ve?ejné správy. Studie identifikuje spolupráci jako zásadní faktor pro vytvo?ení spole?ného p?ístupu k cíl?m dopravních strategií a politik. Dle Základní studie p?echod z tradi?ního pojetí ve?ejné dopravy k model?m udržitelné ve?ejné dopravy vyžaduje jak zvýšení energetické efektivnosti provozu, tak i zásadní snížení ned?ležitých dopravních aktivit. V sou?asnosti se samotný p?echod na využití technologií šetrných k životnímu prost?edí ukazuje jako nedostate?ný a jejich uplatn?ní je tak nezbytné za?lenit do širšího rámce aktivit územního plánování a rozvoje dopravy.

O spole?nosti Dopravní podnik Karlovy Vary