euroconsultants.cz

  • ZvÄ›tšit velikost pĂ­sma
  • VĂ˝chozĂ­ velikost pĂ­sma
  • Zmenšit velikost pĂ­sma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:745. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Tisk

D?ležitou povinností všech úsp?šných žadatel? o finan?ní podporu je zabezpe?ení  realizace projektu v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Krom? zajišt?ní realizace aktivit v projektu je nezbytné je náležit? vykazovat a to jak po stránce finan?ní tak i po stránce výsledk? a výstup?.

V této fázi jsme klientovi k dispozici p?i organizaci výb?rových ?ízení v rámci projektu, organiza?ním zajišt?ní aktivit projektu, kontrole znatelnosti výdaj? projektu a vypracování v?cné i finan?ní ?ásti monitorovacích zpráv. Díky n?kterým ?len?m našeho týmu, kte?í d?íve p?sobili na stran? r?zných poskytovatel? podpory jsme schopni zajistit špi?kovou kvalitu námi kontrolovaných monitorovacích zpráv.

Dále klientovi asistujeme p?i správ? a kontrole napl?ovaných indikátor?, p?i jejich nenapl?ování nabízíme klientovi vhodná opat?ení.
Po ukon?ení realizace projektu zajiš?ujeme také audit projektu. Díky dlouholetým zkušenostem s evaluacemi na úrovni projekt? i program? zaru?ujeme naprostou profesionalitu.