euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:745. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Tisk

Dne 23. dubna 2013 prob?hne v konferen?nch prostorch hotelu Alice v Karlovch Varech zv?re?n jednn Regionln strategick platformy projektu GUTS.

Jednn se zam?? na zhodnocen realizace projektu, ?ast a p?nos RSP k dosaen cl? projektu a monosti dal spoluprce.

Regionln strategick platforma projektu GUTS v Karlovch Varech sdruuje kl?ov ?astnky regionlnho rozvoje v oblasti ve?ejn dopravy. Poslnm RSP je zohled?ovn mstnch pot?eb v oblasti ve?ejn dopravy p?i zpracovn projektovch vstup? a jejich nsledn diseminace.

Projekt GUTS je mezinrodn projekt financovan z programu CENTRAL Europe, kter se zam??uje na vm?nu zkuenost v oblasti vyuit obnovitelnch zdroj? energie ve ve?ejn doprav?.

 

Tisk

Dne 4. dubna 2013 v ma?arskm Sopronu pod ztitou primtora m?sta Dr. Tamse Fodora konala zv?re?n konference projektu GUTS. Konference byla zam??ena na zkuenosti zskan v rmci mezinrodnch projekt? zam??ench na rozvoj m?stsk a regionln dopravy a na monosti dalho rozvoje v programovacm obdob 2014 2012. Zastoupen ?e?nk? na konferenci bylo r?znorod, od manaera programu z jednotnho technickho sekretaritu ve Vdni, p?es nezvisl odbornky z ma?arsk technick univerzity v Budapeti a po zstupce Lead Partnera.  Konference zaznamenala mezi ?astnky zna?n ohlas. Pro zstupce DPKV, a. s. a MMKV byly krom? zskanch informac z ve?ejn dopravy velice cenn i kontakty na odpov?dn pracovnky jak z jinch DP tak i ve?ejn sprvy.

 

Tisk

Karlovy Vary, 18. 2. 2013

Dne 6. nora se v rmci projektu GUTS konalo jednn political board (politick rady). Hlavnmi tmaty bylo schvlen pr?b?n podoby master studies zam??ench na technickou

proveditelnost a proveditelnost z pohledu ve?ejn sprvy a schvlen dl?ch zm?n v projektu. P?ed samotnm jednnm PB prob?hlo jednn working group (pracovn skupiny) projektu,

kter se zam??ilo na zm?ny projektu dl? zm?ny harmonogramu a rozpo?tu. Sou?st byly tak prezentace Mstnch ak?nch pln? jednotlivch partner?.

 

Tisk

Karlovy Vary, 12. 12. 2012

Dne 20. prosince 2012 prob?hne v konferen?nch prostorch hotelu Alice v Karlovch Varech 6. standardn jednn Regionln strategick platformy projektu GUTS.

Jednn se zam?? na prezentace pr?b?hu realizace projektu, prezentaci pr?b?n verze mstnho ak?nho plnu.

Regionln strategick platforma projektu GUTS v Karlovch Varech sdruuje kl?ov ?astnky regionlnho rozvoje v oblasti ve?ejn dopravy. Poslnm RSP je zohled?ovn mstnch pot?eb v oblasti ve?ejn dopravy p?i zpracovn projektovch vstup? a jejich nsledn diseminace.

Projekt GUTS je mezinrodn projekt financovan z programu CENTRAL Europe, kter se zam??uje na vm?nu zkuenost v oblasti vyuit obnovitelnch zdroj? energie ve ve?ejn doprav?.

 

Tisk

Karlovy Vary, 3. 10. 2012

Ve dnech 18- 21. z? 2012 se v italsk Ferra?e konal mezinrodn workshop rmci projektu GUTS. Prvn dva dny byly v?novny jednn pracovn skupiny projektu. Krom? diskuze nad podobou vstup? byly vyhodnoceny mon zm?ny rozpo?tu a harmonogramu. T?et den byl v?novn pilotn monitorovac nvt?v?, kter byla zam??ena organizaci ve?ejn hromadn dopravy, opat?en na podporu cyklopruh? a cyklostezek a dopl?kov? na prohldku fotovoltaick elektrrny (vlastnkem je ?ste?n? Ferrara). Posledn den byl v?novn jedn mstn Regionln strategick platformy a prohdce msta, kde budou vybudovny resp. realizovny pilotn projekty italskch partner? fotovoltaikou pohn?n horizonln elevtor a vlak pohn?ny biopalivy. 

Workshop a doprovodn program vzbudil mezi ?eskmi zstupci (DPKV, a. s. a MMKV) oprvn?n zjem a bylo dohodnuto zskn dalch informac pro mon p?enos do Karlovch Var?.

 

Tisk

Dne 30. srpna 2012 prob?hne v konferen?nch prostorch hotelu Alice v Karlovch Varech ji 5. standardn jednn Regionln strategick platformy projektu GUTS.

Jednn se zam?? na prezentace pr?b?hu realizace projektu, finln verzi p?pravn studie proveditelnosti a diskuzi k pracovnmu nvrhu mstnho ak?nho plnu.

Regionln strategick platforma projektu GUTS v Karlovch Varech sdruuje kl?ov ?astnky regionlnho rozvoje v oblasti ve?ejn dopravy. Poslnm RSP je zohled?ovn mstnch pot?eb v oblasti ve?ejn dopravy p?i zpracovn projektovch vstup? a jejich nsledn diseminace.

Projekt GUTS je mezinrodn projekt financovan z programu CENTRAL Europe, kter se zam??uje na vm?nu zkuenost v oblasti vyuit obnovitelnch zdroj? energie ve ve?ejn doprav?.

 

Tisk

Dopravn podnik Karlovy Vary, a. s. realizoval v Karlovch Varech ve dnech 15. 30. kv?tna tohoto roku v rmci projektu GUTS jarn kampa? Green transport days.

Kampa? se zam??ila na dal zvyovn pov?dom o udritelnm rozvoji systm? m?stsk hromadn  dopravy.

A?koli definice udriteln dopravy se ?asto li v obecn rovin? je mon ?ci, e poslnm udriteln dopravy by m?l bt trval p?nos ke zven sociln?-ekonomickho blahobytu a snen vyuvn p?rodnch zdroj? ?asto spojen s pokozenm prost?ed.

Aspekty udritelnosti dopravy maj jak technickou (poskytovn kvalitn dopravn infrastruktury a vvoj vozidla) tak i sociln? - ekonomickou strnku. Jednou z nejd?leit?jch z nich je zajit?n dopravn infrastruktury a ve?ejn? financovan ve?ejn doprava.

Kvalita, rozsah a struktura dopravy jsou kl?ov faktory, kter ovliv?uj udritelnost ve?ejn dopravy. Dopravn podnik Karlovy Vary, si je, jako kl?ov regionln dopravce, v?dom pot?eby strukturlnho p?stupu nejen k rozvoji ve?ejn dopravy, ale v rmci socio-ekonomickho rozvoje jako celku. DPKV, a. s. povauje zvyovn pov?dom o udritelnm rozvoji ve?ejn dopravy jako d?leit nejen v rmci projektu Guts, ale tak z hlediska jeho b?nho provozu.

V rmci jarn kampan? je mon zd?raznit uspo?dn ve?ejnho semin?e zam??enho na obyvatele m?sta Karlovy Vary, ve?ejn sprvy a odbornk? na dopravu. Tmata semin?e byla vyuvn alternativnch zdroj? energie v doprav?, trendy dalho vvoje ve?ejn dopravy v Karlovch Varech. A optimalizace ve?ejn dopravy v Karlovch Varech.

V pr?b?hu kampan? byl dokon?en ve?ejn pr?zkum spojen s vylosovnm vherce o ro?n ?asovou jzdenku MHD v Karlovch Varech.

 

Tisk

Horni-baner

Dne 17. dubna 2012 prob?hne v konferen?nch prostorch hotelu Alice v Karlovch Varech ji 4. standardn jednn Regionln strategick platformy projektu GUTS.
Jednn se zam?? na prezentace pr?b?hu realizace projektu, pracovn vstupy projektu a pln jarn disemina?n kampan? Green Transport Days", kter prob?hne na ja?e tohoto roku.

Regionln strategick platforma projektu GUTS v Karlovch Varech sdruuje kl?ov ?astnky regionlnho rozvoje v oblasti ve?ejn dopravy. Poslnm RSP je zohled?ovn mstnch pot?eb v oblasti ve?ejn dopravy p?i zpracovn projektovch vstup? a jejich nsledn diseminace.

Projekt GUTS je mezinrodn projekt financovan z programu CENTRAL Europe, kter se zam??uje na vm?nu zkuenost v oblasti vyuit obnovitelnch zdroj? energie ve ve?ejn doprav?.

 

Tisk

Horni-baner

Partne?i a ?lenov politick rady mezinrodnho projektu GUTS Green Urban Transport Systems spolufinancovanho z Opera?nho programu nadnrodn spoluprce se ve dnech 8. 10. nora 2012 st?etli v Karlovch Varech na ji 3. nadnrodnm workshopu. Partne?i prezentovali pr?b?n vsledky p?i zpracovn svch pilotnch studi a vyhodnotili stav realizaci projektu, kter dosp?l do poloviny sv realizace.

Karlovy Vary, 14. nora 2012 Uskute?n?nm 3. nadnrodnho workshopu po?danho v Karlovch Varech projekt GUTS dosp?l do poloviny sv realizace. Partne?i, experti a ?lenov politick rady projektu se setkali k vyhodnocen 1,5 roku realizace projektu. Po?dajc partner, Dopravn podnik Karlovy Vary, a. s. sou?asn? po?dal tak prvn tzv. Pilot monitoring visit. V rmci n byli ?astnci seznmeni se sou?asnm provozem CNG vozidel v sekci MHD, cennmi lanovmi drhami Imperial a Diana a uniktnm trojit? hybridnm autobusem TRIHYBUS, prototypem ?esk vroby pohn?nm na vodk za kterm se ?astnci vydali do Neratovic u Prahy

B?hem dvoudennho jednn byla expertem vedoucho partnera projektu, Bencem Kocsisem z Univerzity Technologi a ekonomiky v Budapeti p?edstavena spole?n metodologie a nsledn? byly jednotlivmi partnery prezentovny a diskutovny jednotliv pilotn studie. V rmci t?dennho jednn byly prezentovny mstn podoby kampan? Green transport days, kter se zam??ila na propagaci udritelnho rozvoje ve?ejnch dopravnch systm?. V rmci jednn politick rady projektu pak byla vyhodnocena dosavadn realizace projektu v?etn? pr?b?nch vsledk? pilotnch studi.

Ty budou finalizovny do ?ervna 2012. V?domostn partne?i projektu rakousk CERE a polsk IBDiM dle vstupy zkompiluj. Souhrnn studie zam??en na technologick, finan?n a Institucionln aspekty proveditelnosti pilotnch projekt? budou hotovy b?hem lta 2012.

 

guts busCERE dle pro pot?eby jednotlivch partner? p?ipravil zprvu o sou?asnm institucionlnm rmci EU v oblasti ve?ejn dopravy. Dal metodick nstroje budou vytvo?eny v nejblich m?scch.

4. mezinrodn workshop bude uskute?n?n spole?n? s druhm "Pilot monitoring visit" ve slovinskm Velenje v ?ervnu 2012. Po?dajcm partnerem bude m?sto Velenje.

 

Tisk

Job Rotation: Integrovaný informa?ní systém pro model ?ízení lidských zdroj?

V rámci mezinárodního projektu AGROTATE: Job rotation e-service podporující celoivotní vzd?lávání v zem?d?lství uspo?ádali partne?i projektu Mendelova univerzita v Brn? a EUROCONSULTANTS, s. r. o.  3. ve?ejný workshop s názvem:

Job Rotation: Integrovaný informa?ní systém pro model ?ízení lidských zdroj?

Workshop byl za ú?asti partner? z ?eské republiky, Dánska, ?ecka a Špan?lska uspo?ádán 21. listopadu 2011 v prostorách Mendelovy university v Brn?. Hlavním tématem byla prezentace modelu Job rotation, projektu AGROTATE a jeho výstup?. V rámci projektu byla pilotn? testována aplikace Job rotation e-service umo?ující efektivní plánování, výb?r a realizaci vzd?lávacích aktivit pro zam?stnance zem?d?lských firem a do?asné zam?stnance z ?ad nezam?stnaných, kte?í je po dobu školení nahrazují. Ú?astníci byli seznámeni s funkcemi a moduly aplikace jako vazby mezi profily uivatel? a automatickým párováním, vzd?lávacími plány a e-learningovou platformou apod.

Pro více informací m?ete navštívit na webových stránkách projektu www.agrotate.net.

 

Tisková zpráva ke staení zde

 
Více článků...

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strana 1 z 2