euroconsultants.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:745. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

Tisk

Dne 25. 8. 2011 prob?hlo v konferen?ních prostorách restaurace Diana v Karlových Varech ji 3. jednání Regionální strategické platformy projektu GUTS.

P?edm?tem jednání byla prezentace pr?b?hu realizace projektu, implementa?ní plán studie proveditelnosti a plán podzimní disemina?ní kampan? „Green Transport Days“, která prob?hne na podzim tohoto roku a na ja?e roku p?íštího.

Regionální strategická platforma projektu GUTS v Karlových Varech sdruuje klí?ové ú?astníky regionálního rozvoje v oblasti ve?ejné dopravy. Posláním RSP je zohled?ování místních pot?eb v oblasti ve?ejné dopravy p?i zpracování projektových výstup? a jejich následná diseminace.

Projekt GUTS je mezinárodní projekt financovaný z programu CENTRAL Europe, který se zam??uje na vým?nu zkušeností v oblasti vyuití obnovitelných zdroj? energie ve ve?ejné doprav?.

O spole?nosti Dopravní podnik Karlovy Vary

 

 

Více informací o spole?nosti

 

Tisk

Partne?i projektu Green Urban Transport Systems se setkali ve Vdni v Rakousku na prvnm mezinrodnm workshopu. Prezentovn vsledk? p?edb?nch vzkum? zam??ench udritelnou ve?ejnou dopravu umon partner?m vylepit vlastn ?een a p?ipravit se tak na nadchzejc pilotn projekty. ?eskou republiku  na setkn reprezentovali zstupci partnera projektu Dopravnho podniku Karlovy Vary, a. s.

Vvoj mn? finan?n? nkladnch m?stskch dopravnch systm?, kter by byly vce etrn k ivotnmu prost?ed pat? mezi hlavn vzvy pro 21. stolet a je jednm z pil?? projektu GUTS financovanho z Evropskho fondu pro regionln rozvoj (ERDF) s rozpo?tem p?esahujcm 2 000 000 . Od po?tku realizace v b?eznu 2010 se spoluprce 8 mezinrodnch partner? zam??uje na vzkum novch schmat pro udritelnou m?stskou mobilitu.

Na prvnm mezinrodnm workshopu projektu, po?danm rakouskm partnerem Centrum pro vyuit OZE, energetickou efektivnost a ivotn prost?ed (CERE) ve dnech 26 27. ledna 2011, byly partner?m prezentovny prvn vstupy projektu Evropsk analza stejn? jako p?edb?n Zkladn studie. Ta identifikovala b?n metody a postupy vyuiteln v rmci zemnho rozvoje. Na workshopu partne?i tak prezentovali sv mstn a regionln analzy, kter byly konzultovny s expertnm panelem projektu.

Tvorba udritelnch dopravnch systm? je kl?ov nejen ke zvyovn kvality ivota, ale i z hlediska vyvenho vvoje ekonomiky, siln?j sociln soudrnosti a ochrany ivotnho prost?ed, uvedla prezidentka a zakladatelka CERE Renate Burianov. Otev?en a spontnn sdlen vzjemnch zkuenost a mezinrodn spoluprce projektovch partner? a expert? z r?znch rakouskch ve?ejnch, privtnch i vzkumnch instituc (Austrian Ministry of Transportation, Innovation and Technology, Bombardier Transportation Austria, the Austrian Institute of Technology and the Mobility cluster of the Business Agency Vienna), byly pro jednotliv partnery velmi uite?n a p?nosn co do kvality dalho rozvoje projektu GUTS.

P?i srovnn r?znch zkuenost s zemnm plnovnm Evropsk analza zd?raz?uje nutnost novho p?stupu znmho jako komplexn a udriteln dopravn plnovn. Zam??en se posunulo od ur?ovn pravidel k ur?ovn cl? zaloench na realizaci model? kvalitn ve?ejn sprvy. Studie identifikuje spoluprci jako zsadn faktor pro vytvo?en spole?nho p?stupu k cl?m dopravnch strategi a politik. Dle Zkladn studie p?echod z tradi?nho pojet ve?ejn dopravy k model?m udriteln ve?ejn dopravy vyaduje jak zven energetick efektivnosti provozu, tak i zsadn snen ned?leitch dopravnch aktivit. V sou?asnosti se samotn p?echod na vyuit technologi etrnch k ivotnmu prost?ed ukazuje jako nedostate?n a jejich uplatn?n je tak nezbytn za?lenit do irho rmce aktivit zemnho plnovn a rozvoje dopravy.

O spole?nosti Dopravn podnik Karlovy Vary

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.euroconsultants.cz/www/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strana 2 z 2